สรุปผลการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1 : ปฐมนิเทศโครงการ)