สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1 : แนวเส้นทางเลือกของโครงการ)