ประโยชน์ของโครงการ

1. สร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
2. เป็นเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาค เช่น พัทยา ศรีราชา เมืองการบินอู่ตะเภา กับพื้นที่เมืองใหม่ และระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ เช่น สถานีรถไฟความเร็วสูง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
3. เกิดการพัฒนาที่ดิน เศรษฐกิจ ชุมชน ตามแนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะขนาดรองและบริเวณโดยรอบสถานี
4. มีแผนงานโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อการใช้ทรัพยากรและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ