ความเป็นมาโครงการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้ดำเนินการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และกำลังจัดทำแผนการพัฒนา “โครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ” และการพัฒนา “มหานครการบินภาคตะวันออก” (Aerotropolis) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) หรือ EEC เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย สู่การเป็น Thailand 4.0 สร้าง New S-Curve สร้างความเจริญ สร้างรายได้และกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเป็นการพัฒนาที่มีผลต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

 

ซึ่งจะทำให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง โดยคาดการณ์ว่าว่าจะทำให้มีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 6 ล้านคน และมีผู้ใช้บริการท่าอากาศยานอู่ตะเภาเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านคน ในปี 2580 ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่มาลงทุนและอยู่อาศัยใน EEC มีความต้องการเดินทางและขนส่งเพิ่มมากขึ้น

เพื่อเป็นการวางแผนให้สอดคล้องกับการพัฒนาในอนาคต บูรณาการสอดคล้องไปกับการพัฒนาใน EEC  สกพอ. จึงได้ดำเนินการ “ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงไปยังระบบคมนาคมขนส่งหลักของพื้นที่ EEC คือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และเมืองใหม่ EEC ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความสะดวกสบายในการเดินทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล รวมถึงรองรับความต้องการเดินทางที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 

เป้าหมายการดำเนินงานโครงการ
1) แผนพัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะขนาดรอง (Feeder) ที่เชื่อมโยงกับโครงการรถไฟความเร็วสูง ในระยะเวลา 30 ปี
2) ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ (Pre-Feasibility Study) ของโครงการนำร่องที่มีความสำคัญสูงสุด (Pilot Project)