ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 1 : ปฐมนิเทศโครงการ) ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566