ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ครั้งที่ 2 : สรุปผลคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ) ในวันที่ 19 กันยายน 2566