ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 1 : แนวเส้นทางเลือกของโครงการ) ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566