ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 2 : มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม) ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2567