ขอบเขตการศึกษา

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งมีความเชื่อมโยงกันดังนี้
งานส่วนที่ 1 งานวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นของระบบขนส่งสาธารณะขนาดรองที่เชื่อมโยงการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินกับการพัฒนาเมืองใหม่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
งานส่วนที่ 2 งานการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
งานส่วนที่ 3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE)